Donorkind vzw

Organisatie

Missie en visie | Doelstellingen | Lid worden | Bestuur | Contact

Missie en visie

Vzw Donorkind is een organisatie die de belangen wil behartigen van personen die geboren zijn via sperma-, eicel- of embryodonatie, kortweg “donorkinderen”. Met deze belangen wordt in België immers onvoldoende rekening gehouden door fertiliteitsartsen, beleidsmakers, maar ook vaak (onbedoeld) door hun eigen ouders en donoren.

De meeste Belgische donorkinderen zijn verwekt met behulp van een anonieme donor. Dit betekent dat ze de identiteit van hun donor nooit kunnen en mogen achterhalen. Sinds de MBV-wet van 2007 is donoranonimiteit de wettelijke norm. Nochtans geven steeds meer donorkinderen te kennen dat ze een sterke behoefte voelen om meer te weten over hun onbekende biologische ouder, bijvoorbeeld om zo de blinde vlekken in hun identiteit te kunnen invullen. Vzw Donorkind keurt anonieme donatie dan ook af, vanuit de overtuiging dat elk kind recht heeft op informatie die rechtstreeks betrekking heeft op zijn of haar eigen identiteit, zeker wanneer deze informatie doelbewust door derden ontoegankelijk werd gemaakt.

Deze visie wordt internationaal steeds meer onderschreven, wat blijkt uit een wettelijk verbod op donoranonimiteit in alsmaar meer landen (bv. Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden,…). Beleidsmakers baseerden zich daarbij op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de VN, waarin onder meer het recht op afstammingsinformatie beschreven staat. Vzw Donorkind vindt dat België deze maatschappelijke evolutie niet kan blijven negeren en eveneens moet evolueren naar een humanere wetgeving, die maximaal rekening houdt met de rechten van het donorkind.

Omdat een wetswijziging pas zinvol is als de filosofie erachter voldoende begrepen en aanvaard wordt, zet vzw Donorkind ook in op sensibilisering om zo tot een breder maatschappelijk draagvlak te komen. Meer specifiek streven we naar een constructieve dialoog met de andere betrokken partijen, met name de ouders en de donoren. Vzw Donorkind is er van overtuigd dat er wel degelijk een brug te slaan valt tussen deze verschillende partijen, wiens belangen vaak ten onrechte als onverenigbaar worden voorgesteld.

Doelstellingen

1. Belangenbehartiging

In de eerste plaats zet vzw Donorkind zich in om de belangen te behartigen van alle personen geboren via sperma-, eicel-, of embryodonatie. Zo ijveren we voor een betere bescherming van hun rechten, met een specifieke focus op het fundamentele recht om je volledige genetische afkomst te kennen. Vzw Donorkind neemt hierover duidelijke standpunten in in publiek en politiek debat. Als organisatie willen we ook druk uitoefenen op de Belgische overheid om de rechten van donorkinderen op de politieke agenda te zetten. Meer specifiek eisen we van politici het volgende:

Wettelijk verbod op donoranonimiteit: In België is de overgrote meerderheid van de donorkinderen verwekt met anoniem zaad. Door de MBV-wet van 2007 hebben zij wettelijk geen enkele mogelijkheid om te achterhalen wie hun donor is, terwijl velen hier wel behoefte aan hebben. Anonieme spermadonatie werd intussen in verschillende andere landen verboden (bv. Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, …), uit respect voor en erkenning van de rechten van het kind om zijn of haar biologische achtergrond te kennen. Vzw Donorkind vindt dat Belgische politici deze internationale tendens naar meer openheid niet langer kunnen negeren en resoluut moeten kiezen voor een beleid dat de rechten van het kind vooropstelt.

Nationaal donorregister: Voor elk donorkind dat geboren wordt, moet alle informatie die noodzakelijk is om later de donor te kunnen terugvinden bewaard worden in een nationaal donorregister. Dit centrale registratiesysteem moet er ook voor zorgen dat het aantal wettelijk toegelaten donaties per donor niet overschreden wordt. De MBV-wet van 2007 schrijft voor dat een donor maximaal bij zes verschillende vrouwen een of meerdere kinderen mag verwekken. Doordat er nog steeds geen centraal register bestaat, is het onmogelijk om te controleren of deze wet effectief wordt nageleefd. Het nationale donorregister moet ten slotte een autonome instantie zijn, die onafhankelijk van de fertiliteitscentra functioneert.

DNA-databank: Vanuit de overtuiging dat elk kind het recht heeft om zijn biologische achtergrond te kennen, en temeer omdat de Belgische wetgeving dit vooralsnog verhindert, ijveren wij voor de oprichting van een DNA-databank, waarin donorkinderen en donoren die elkaar willen vinden vrijwillig hun DNA kunnen laten registreren. Deze databank kan eventueel door dezelfde instantie beheerd worden als het nationaal donorregister. Indien de databank een match oplevert tussen twee verwanten, moet een eventuele ontmoeting tussen hen professioneel ondersteund worden door ervaren hulpverleners. Daarnaast moeten donoren die doneerden voor de invoering van MBV-wet in 2007, automatisch juridisch beschermd worden wanneer ze zich inschrijven in de DNA-databank. Meer informatie over de nog op te richten DNA-databank vind je hier.

Internationale samenwerking: Omdat donorzaad massaal werd en wordt uitgewisseld over landsgrenzen heen, is het belangrijk dat donorkinderen geholpen worden om ook buiten hun eigen land te kunnen zoeken naar hun donoren. Daarom pleiten we ervoor dat in de toekomst een koppeling van alle bestaande DNA-databanken gerealiseerd wordt. Daarnaast streven wij naar samenwerking met gelijkgestemde organisaties in het buitenland, zoals Stichting Donorkind en de Fiom in Nederland, en Spenderkinder in Duitsland. Om samenwerking tussen Europese donorkindverenigingen te bevorderen, werd in augustus 2014 de koepelorganisatie Donor Offspring Europe (DOE) opgericht. Naast organisaties uit o.a. Duitsland, Frankrijk en Nederland, is ook vzw Donorkind lid van DOE.

2. Informeren en sensibiliseren

Vzw Donorkind wil alle betrokken partijen (donorkinderen, ouders en donoren) correct en uitgebreid informeren over de juridische, medische, maar vooral ook psychosociale aspecten van donorconceptie. Daarnaast willen we ook het maatschappelijke bewustzijn rond donorconceptie bevorderen. Heel wat mensen weten amper iets af over dit onderwerp, terwijl de kans groot is dat ze er ooit van nabij mee geconfronteerd zullen worden. Daarom willen we het onderwerp beter bekend maken bij een breed publiek, en mensen doen stilstaan bij hoe donorconceptie beleefd wordt door alle betrokken partijen, maar vooral door de donorkinderen zelf. Rond donorconceptie hangt ook nog steeds een taboesfeer, waardoor donorkinderen en hun gezinnen het vaak moeilijk vinden om met dit gegeven naar buiten te komen. Daarom zetten we ons ook in om donorconceptie meer bespreekbaar te maken en te bevrijden van mogelijke stigma’s.

Deze doelstelling trachten we te realiseren door informatie aan te bieden via onze website, nieuwsbrieven en Facebookpagina. We proberen onze boodschap ook te verspreiden via verscheidene nationale media. Daarnaast verlenen we regelmatig onze medewerking aan onderzoeksprojecten van studenten en academici, en organiseren we lezingen of informatiesessies over donorconceptie. Momenteel werken we ook actief mee aan de ontwikkeling van een lessenpakket om middelbare scholieren te informeren en te sensibiliseren over donorconceptie.

3. Steun bieden aan donorkinderen en hun gezinnen

Hoewel ze vaak geconfronteerd worden met specifieke zorgen, vragen of twijfels, kunnen donorkinderen en hun gezinnen hier vaak nergens mee terecht. Via e-mail krijgen we geregeld vragen van donorkinderen of ouders. Vaak kunnen we hen zelf verder helpen, door gericht informatie te geven, of door hen uit te nodigen voor een van onze activiteiten. Wanneer onze eigen kennis en expertise ontoereikend is, trachten we hen door te verwijzen naar de juiste instanties. In België bestaat er echter tot op heden geen gespecialiseerde psychosociale zorg voor donorkinderen en hun gezinnen. Ook hier proberen we voor te lobbyen.

Lid worden

Vzw Donorkind telt 106 leden, waaronder 32 donorkinderen, 9 donoren, 35 (wens)ouders. De overige leden zijn sympathisanten. (Laatste update: april 2016)

Onderschrijf jij ook onze missie en visie, en wil je graag lid worden van vzw Donorkind? Dat kan door je hier gratis te registreren.

Bestuur

Jacinta Agten - voorzitter

Leen Bastiaansen - secretaris

Anke Wesenbeek - penningmeester

Contact

Heb je een vraag voor ons? Contacteer ons dan via info@donorkind.be.

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws over vzw Donorkind? Dat kan door je hier te abonneren op onze nieuwsbrief.